szczegółowe wymagania z języka polskiego na egzamin ósmoklasisty w 2024 roku

Wymagania egzaminacyjne z języka polskiego w roku 2024

Egzamin ósmoklasisty w 2024 r. z języka polskiego będzie przeprowadzany na podstawie wymagań
egzaminacyjnych określonych w załączniku do rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 15 lipca 2022 r., zwanych dalej „wymaganiami egzaminacyjnymi”, oraz będzie sprawdzał,
w jakim stopniu zdający spełnia te wymagania.

Wymagania egzaminacyjne z języka polskiego w roku 2024 Read More »