Poradniki z języka polskiego

Wszystko o różnych formach wypowiedzi pisemnej oraz opracowanie lektur obowiązkowych i uzupełniających

Iwona i Lech Cieślakowie

Jak to napisać? Poradnik dla każdego ucznia

Poradnik ten powstał z myślą o uczniach, którzy chcieliby powtórzyć sobie podstawowe zasady pisania wypowiedzi w różnych formach, oraz tych, którzy mają problemy z redagowaniem tekstu. Książka zawiera bowiem wskazówki,
jak napisać każdą z wymaganych na egzaminie ósmoklasisty form wypowiedzi.
Ponadto prezentuje przystępne przykłady wraz ze wskazaniem najważniejszych elementów.

Książka zawiera opracowanie wszystkich form wypowiedzi omawianych
i stosowanych w szkole podstawowej, m.in. takich, jak: artykuł, opowiadanie, opis, charakterystyka, CV, list (prywatny, oficjalny, motywacyjny), SMS, e-mail, ogłoszenie, streszczenie, notatka, zaproszenie, reklama, plan, podziękowanie, instrukcja, kartka pocztowa, przepis, pamiętnik, dziennik, sprawozdanie, recenzja, reportaż, rozprawka, podanie, życiorys, felieton, przemówienie, wywiad, dedykacja.

Do każdej formy zaproponowane zostały kryteria oceniania, które ułatwią uczniowi samodzielne sprawdzenie poziomu umiejętności w tym zakresie.

Książka może również stanowić pomoc dla nauczycieli w codziennej pracy oraz dla rodziców szczególnie zaangażowanych w edukację swoich dzieci.

Iwona i Lech Cieślakowie

Jak to odczytać? Lektury obowiązkowe
i uzupełniające

Jest to propozycja powtórki lektur obowiązkowych w klasach VII i VIII szkoły podstawowej i kilku wybranych uzupełniających.

Uczeń przystępujący do egzaminu ósmoklasisty w arkuszu egzaminacyjnym znajdzie zadania otwarte do wybranych lektur obowiązkowych i polecenie napisania wypracowania z wykorzystaniem tekstów literackich, w tym lektur szkolnych.

Każde omówienie utworu literackiego w niniejszym poradniku zostało tak przygotowane, aby uczeń utrwalił sobie najważniejsze zagadnienia, takie jak m.in.: problematyka, fabuła, bohaterowie, czas i miejsce akcji, gatunek utworu, informacje na temat autora czy epoki, w której dzieło powstało.
Wszystko to jest w sposób przejrzysty rozmieszczone w książce, dzięki czemu łatwo można odnaleźć potrzebne informacje.

Pod każdym opracowaniem znajduje się zestaw zadań do fragmentów utworu, sprawdzających znajomości obowiązkowych lektur, umiejętności analizowania i wnioskowania oraz skłaniających do refleksji nad poruszanymi w nich problemami. Są to zadania typu egzaminacyjnego, tzn. sprawdzające umiejętności i kompetencje określone w wymaganiach na egzamin ósmoklasisty z języka polskiego.

Jest to książka, która może być także pomocą dydaktyczną dla nauczyciela. wybrane fragmenty tekstów i opracowane do nich zestawy ćwiczeń lekturowych mogą stanowić uzupełnienie scenariuszy lekcji lub propozycję prac domowych dla uczniów.

Arkusze ćwiczeniowe dla uczniów kończących szkołę podstawową

Przykładowe testy egzaminacyjne dla ósmoklasistów z języka polskiego i matematyki

Iwona i Lech Cieślakowie

Zestawy zadań z języka polskiego.
Egzamin 8-klasisty z Tutorem

Jest to zbiór sześciu przykładowych testów egzaminacyjnych z języka polskiego o zróżnicowanej tematyce: Niepodległa, Dom, To właśnie miłość, Między nami, Pamięć o bohaterach, W świecie fantastyki.

Zadania w zestawach egzaminacyjnych zostały tak dobrane, aby uczeń rozwiązując je utrwalił najważniejsze treści zawarte w wymaganiach na egzamin ósmoklasisty z języka polskiego.

Wśród nich znajdują się m.in. zadania sprawdzające znajomość gramatyki, zagadnień z nauki o literaturze, ortografii, interpunkcji, a także zadania dotyczące tworzenia wypowiedzi oraz sprawdzające znajomość lektur obowiązkowych.

W arkuszach znajdują się wszystkie wymagane typy zadań, są to m.in. zadania wyboru wielokrotnego, typu prawda-fałsz, na dobieranie oraz zadania otwarte, wymagające umiejętności tworzenia wypowiedzi, takich jak np. rozprawka, artykuł, opowiadanie, charakterystyka, przemówienie, a także umiejętności wnioskowania i argumentowania. Do wszystkich zadań podane są odpowiedzi, kryteria oceniania i przykładowe rozwiązania zadań otwartych.

Na uwagę zasługuje zamieszczona w książce część dotycząca poprawności zapisu. Zasady ortograficzne i interpunkcyjne zostały przedstawione w przystępnej dla ucznia formie, a wskazówki dotyczące poprawności językowej na pewno niejednemu uczniowi pomogą wyeliminować – tak częste w pracach pisemnych – błędy językowe.

Publikacja może stanowić również pomoc dla nauczycieli w codziennej pracy z uczniami klas siódmych i ósmych. Proponowane zestawy zadań pozwolą skutecznie przećwiczyć umiejętności i wiadomości wskazane w wymaganiach egzaminacyjnych z języka polskiego.

Włodzimierz Obremski

Zestawy zadań z matematyki.
Egzamin 8-klasisty z Tutorem

Niniejszy zbiór zawiera dziesięć przykładowych testów egzaminacyjnych o stopniu trudności zadań wyższym od średniego. Zadania zawarte w zestawach sprawdzają umiejętności i wiadomości wskazane w wymaganiach na egzamin ósmoklasisty z matematyki.

Zestawy zbudowane są z zadań zamkniętych i otwartych. W zamkniętych prawidłowa jest tylko jedna odpowiedź, ale może być ona złożona z sumy odpowiedzi na podpunkty wchodzące w skład zadania.

Zadania otwarte to takie, w których uczeń samodzielnie formułuje odpowiedź. Przedstawione przez ucznia rozwiązanie zadania musi obrazować tok rozumowania, zawierać niezbędne rachunki, przekształcenia czy wnioski.

Do wszystkich zadań w arkuszach podane są odpowiedzi i do części z nich przykładowe rozwiązania, tak aby każdy uczeń mógł samodzielnie sprawdzić poprawność ich wykonania.

Poradniki uzupełniające

Wiadomości z gramatyki oraz informacje o rodzajach tekstów kultury i umiejętności ich odczytywania i rozumienia

Iwona i Lech Cieślakowie

Konkurs z języka polskiego dla gimnazjalistów. Wiadomości i zadania

Książka zawiera rozdziały poświęcone poszczególnym działom gramatyki, jak: fleksja, składnia, fonetyka, słowotwórstwo, słownictwo i stylistyka.

Ponadto zamieszczone są w niej wybrane zasady pisowni i interpunkcji oraz dział poświęcony nazwom własnym i poprawności językowej.

Każdy z rozdziałów zawiera część teoretyczną, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji problemowych, oraz zestawy zadań konkursowych z odpowiedziami.

Uczeń, korzystając z poradnika, nie tylko skutecznie powtórzy wiadomości, ale również, wykonując zadania konkursowe, utrwali i zweryfikuje swoją wiedzę dzięki zawartym w nim odpowiedziom.

Książka jest również doskonałą pomocą dla polonisty – jako kompletne źródło wiedzy i zbiór trudnych zadań konkursowych. Może być z powodzeniem wykorzystywana na zajęciach kół zainteresowań, lekcjach języka polskiego oraz podczas indywidualnej pracy ucznia.

Jest to także doskonałe repetytorium z gramatyki języka polskiego, które na pewno przyda się każdemu uczniowi przygotowującemu się zarówno do egzaminu gimnazjalnego jak i maturalnego.

Iwona i Lech Cieślakowie

Jak to zrozumieć? Poradnik dla każdego ucznia

Pomimo, że poradnik ten wydany został już jakiś czas temu i kierowany był do gimnazjalistów, to wiadomości w nim zawarte nie straciły na aktualności i mogą być pomocne w trakcie edukacji polonistycznej zarówno uczniom starszych klas szkoły podstawowej, jak i licealistom.

Poradnik „Jak to zrozumieć?” pomoże w zdobyciu niezbędnej wiedzy o wszystkich najważniejszych rodzajach tekstów kultury oraz w nabyciu umiejętności ich odczytywania i rozumienia.

Jak należy rozumieć pojęcie tekstów kultury?
Otóż tekstami kultury są zarówno wszystkie teksty literackie (mieszczące się w obrębie trzech rodzajów literackich), a więc teksty o charakterze artystycznym, jak też inne teksty pisane, np. teksty publicystyczne, popularnonaukowe, źródła historyczne, instrukcje, słowniki, encyklopedie itp.

Pojęcie tekstów kultury obejmuje swym zakresem również formy będące wytworami myśli i uczuć człowieka lub efektami jego działań praktycznych. Dlatego też do tekstów kultury należą dzieła sztuki (malarstwo, grafika, rzeźba, architektura, fotografia), wytwory sztuki użytkowej (np. meble, stroje), przekazy radiowe, telewizyjne, filmy, widowiska teatralne, a także inne przekazy informacji, jak np. mapy, wykresy, tabele, schematy.

Książka składa się z dwóch części. Pierwsza część – „Teksty kultury” – zawiera najważniejsze informacje o wszystkich rodzajach tekstów kultury, ich klasyfikacji, budowie i cechach charakterystycznych.
Druga część – „Odbiór tekstów kultury” -zawiera informacje o zjawiskach związanych z odczytywaniem i interpretowaniem tekstów kultury, np. o znaczeniu przenośnym, symbolicznym, stylizacji, perswazji, kontekście dzieła i wpisanych w nie wartościach.

W obydwu częściach poradnika zamieszczono wiele przykładów dzieł literackich obrazujących rodzaj omawianego przekazu lub zjawiska teoretycznoliterackiego. Każdy rozdział kończy się zestawem pytań i ćwiczeń.
Bardzo wygodne dla czytelnika jest również umieszczenie na marginesie najważniejszych pojęć omawianych na danej stronie oraz skorowidz terminów na końcu książki.

Scroll to Top