Studium Oświatowe „Tutor”

O firmie

Studium Oświatowe Tutor

Studium Oświatowe „Tutor” jest niepubliczną placówką oświatową, wpisaną do Rejestru Szkół i Placówek Oświatowych, działającą w Toruniu od 1991 roku.

Nazwa firmy wywodzi się od łacińskiego słowa TUTOR oznaczającego w dawnej Polsce opiekuna, wychowawcę, a w anglosaskich uniwersytetach wychowawcę mającego nadzór nad studiami przydzielonej mu grupy studentów, także prywatnego nauczyciela, korepetytora.

Założycielem oraz Dyrektorem Studium Oświatowego „Tutor” jest dr inż. Zdzisław Głowacki – absolwent Politechniki Gdańskiej, gdzie studiował fizykę i chemię. Pracował w Katedrze Chemii Organicznej PG. Był także nauczycielem i wykładowcą analityki medycznej i chemii organicznej w Medycznym Studium Zawodowym w Toruniu oraz adiunktem w Zakładzie Chemii Analitycznej na Wydziale Chemii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Prowadził interdyscyplinarne badania z zakresu chemii organicznej, analitycznej i fizycznej. Jest autorem i współautorem kilkunastu prac naukowych opublikowanych w renomowanych czasopismach naukowych. Najważniejsze z nich dotyczą zastosowań NMR do oznaczania składu enancjomerycznego związków organicznych.

Zdzisław Głowacki jest autorem wielu książek i zbiorów zadań oraz artykułów popularnonaukowych. Zrealizował film edukacyjny dla maturzystów pt. Chiralność. Po naszej stronie lustra (dostępny na You Tube), w którym wystąpił w roli wykładowcy.

Kursy przygotowujące na studia medyczne

Od chwili założenia firma prowadziła całoroczne kursy przygotowujące do egzaminów wstępnych na studia medyczne i farmaceutyczne. Zajęcia odbywały się z trzech przedmiotów: biologii, chemii i fizyki oraz kierowane były do uczniów klas trzecich, maturalnych oraz absolwentów. Słuchaczami kursu byli nie tylko uczniowie z Torunia, ale również z okolicznych miast tj. Brodnica, Grudziądz, Golub-Dobrzyń, Rypin, Inowrocław, Iława czy Bydgoszcz.

Pomimo bardzo dużej konkurencji wśród kandydatów na studia medyczne większość z osób kończących te kursy uzyskiwała na egzaminach wstępnych wysokie lokaty. Obecnie spośród wielu naszych słuchaczy jest czynnych zawodowo lekarzy o różnych specjalnościach.

Na bazie doświadczeń nauczycieli prowadzących zajęcia oraz wzorując się na egzaminach wstępnych opracowano i wydano pod redakcją dra Zdzisława Głowackiego zestawy próbnych egzaminów wstępnych dla kandydatów na studia medyczne Testy Tutora – Medycyna.

Z czasem, w wyniku zmiany systemu edukacji, kursy te przekształciły się w zajęcia przygotowujące do egzaminów maturalnych. Dodatkowo oprócz przygotowania z biologii, chemii i fizyki doszły zajęcia z innych przedmiotów maturalnych, tj. język polski, matematyka, historia, geografia, język angielski i niemiecki.

Kursy dla ósmoklasistów

Od 1994 roku oferta edukacyjna firmy poszerzyła się o kursy dla ósmoklasistów przygotowujące do egzaminów wstępnych do szkół średnich. Były to zajęcia powtórzeniowe i podsumowujące wiedzę szkolną z języka polskiego i z matematyki, a jednocześnie przygotowujące do właściwego wykorzystania zdobytych informacji i umiejętności podczas egzaminu wstępnego do dowolnej szkoły średniej. Zajęcia odbywały się w kilku toruńskich liceach, tj.: III LO, IV LO, V LO, IX LO, a także w Liceum Ogólnokształcącym w Golubiu-Dobrzyniu oraz w Zespole Szkół Ekonomicznych i w Zespole Szkół Mechanicznych, Elektrycznych i Elektronicznych w Toruniu.

Od 2002 roku kurs ten przekształcił się w zajęcia przygotowujące do egzaminu gimnazjalnego i obejmował dwa bloki tematyczne: przedmioty humanistyczne i przedmioty matematyczno-przyrodnicze.

Obecnie od kilku lat jest to kurs przygotowujący do egzaminu ósmoklasisty.

Kursy dla szóstoklasistów

W ofercie edukacyjnej Studium były również zajęcia dla szóstoklasistów przygotowujących się do sprawdzianu na koniec szkoły podstawowej. Obejmowały one powtórkę wiadomości z języka polskiego, matematyki, przyrody oraz kształtowanie niezbędnej podczas sprawdzianu umiejętności praktycznego zastosowania zdobytej wiedzy. Dodatkowym przedmiotem były techniki trenowania umysłu zawierające ćwiczenia rozwijające sprawność umysłową, doskonalenie pamięci oraz zdolność do szybkiego czytania.

Oficyna Wydawnicza

Przy Studium Oświatowym działa również Oficyna Wydawnicza „Tutor„, której nakładem ukazało się ponad sto tytułów książek edukacyjnych, zbiorów zadań i testów przygotowujących do sprawdzianów i egzaminów z różnych etapów edukacyjnych.

www.tutor.torun.pl

Scroll to Top