Próbny egzamin ósmoklasisty 2023 w Tutorze

Kolejna edycja kursu dla ósmoklasistów dobiegła końca.

Jak co roku na przedostatnich zajęciach został przeprowadzony próbny egzamin z języka polskiego, matematyki i z języka angielskiego.

W sobotę 29.04.2023 odbyły się ostatnie podsumowujące zajęcia kursu, na których zostały omówione zadania z próbnego egzaminu ósmoklasisty.

Próbny egzamin ósmoklasisty z języka polskiego

Najlepszy wynik: 85%. Średni wynik: 60%.
Próbny egzamin z języka polskiego wypadł dobrze. Ponad połowa uczniów (58% uczniów) uzyskała wynik równy średniej lub wyższy. Z większością zadań egzaminacyjnych uczniowie poradzili sobie dobrze.

Najwięcej trudności sprawiły uczniom zadania sprawdzające znajomość nauki o języku oraz zasad ortograficznych, takich, jak:
– umiejętność rozpoznania podstawowych funkcji składniowych wyrazów użytych w wypowiedziach (podmiot, orzeczenie, dopełnienie, przydawka, okolicznik);
– wiedzę o wymianie głosek w wyrazach pokrewnych oraz w tematach fleksyjnych wyrazów odmiennych;
– umiejętność rozpoznania w tekście formy przypadków, liczb, osób, czasów i rodzajów gramatycznych – rozumienie ich funkcji w wypowiedzi.

Do trudniejszych zadań należały również te, które sprawdzały umiejętność odbioru tekstów kultury – często uczniowie mieli problem z identyfikacją odbiorcy wypowiedzi, wyciąganiem wniosków na podstawie tekstu oraz z odczytaniem intencji autora tekstu.

Zadania, które odnosiły się do znajomości treści lektury – w tym przypadku do Pana Tadeusza – wypadły słabiej, jak również zadanie sprawdzające umiejętność wyszukiwania potrzebnych informacji oraz informacji wyrażonych wprost i pośrednio.

Bardzo ważnym elementem egzaminu z języka polskiego jest wypracowanie. Zawsze w poleceniu podana jest informacja o minimalnej liczbie wyrazów, tj. 200, którą musi zawierać praca, ale może być dłuższa. Uczniowie zazwyczaj trzymają się minimum nie starając się bardziej rozwinąć swojej wypowiedzi.
Istotną rzeczą jest, aby w wypracowaniu (rozprawka lub opowiadanie) odnieść się do lektury obowiązkowej, tzn. wykazać się znajomością przebiegu akcji, opisem bohatera, relacji głównego bohatera z innymi postaciami utworu.

Próbny egzamin ósmoklasisty z matematyki

Najlepszy wynik: 88%. Średni wynik: 44%.
Ok. 36% uczniów uzyskało wynik powyżej 50%.

Uczniowie najlepiej poradzili sobie z zadaniami sprawdzającymi sprawność rachunkową: ułamki, procenty, potęgi, pierwiastki. Dobrze również radzili sobie z zadaniami ze statystyki i rachunku prawdopodobieństwa, proporcji oraz z zadaniem otwartym – geometrycznym.

Trudność sprawiały zadania wymagające: analizy i argumentacji, wyobraźni przestrzennej, oraz ułożenia równania do treści zadania. Bardzo trudnym zadaniem dla uczniów okazało się zadanie wymagające powiązania zagadnienia drogi, prędkości i czasu z twierdzeniem Pitagorasa.

Próbny egzamin ósmoklasisty z języka angielskiego

Najlepszy wynik: 95%. Średni wynik: 76%.

Ogólnie egzamin wypadł bardzo dobrze. Ponad połowa uczniów otrzymała wynik powyżej 70%. Z większością zadań sprawdzających takie umiejętności, jak rozumienie ze słuchu, rozumienie tekstów pisanych oraz tworzenie wypowiedzi pisemnej uczniowie sobie dobrze poradzili, jak również z zadaniami sprawdzającymi znajomość środków językowych oraz struktur leksykalno-gramatycznych.

Nieznaczne trudności sprawiały zadania, w których należało:
– przetworzyć informację – po odsłuchaniu tekstu należało udzielić odpowiedzi w języku angielskim na zadane pytania;
– wyszukać szczegółowe informacje – praca z tekstem;
– wykazać się znajomością form gramatycznych;
– zastosować parafrazę, tj. zmodyfikować podane zdania, używając zaproponowanych wyrazów lub wyrażeń tak, aby zachować sens pierwotnego zdania.


Mamy nadzieję, że udział w zajęciach kursu Tutora chociaż w części pomógł w uzyskaniu bardzo dobrych wyników z egzaminu ósmoklasisty naszym słuchaczom.

Scroll to Top